Radna knjižica odlazi u zaborav

Radna knjižica odlazi u zaborav

Radna knjižica odlazi u zaborav

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano je da radna knjižica prestaje da važi od prvog januara 2016. godine.

Zakonom („Službeni glasnik RS“br. 75/14), koji je stupio na snagu jula 2014. godine, propisano je da član 204. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i Pravilnik o radnoj knjižici („Službeni glasnik RS“ br. 17/97), prestaju da važe od 1. januara 2016. godine.

Istim članom Zakona propisano je da radna knjižica izdata zaključno sa 31.12.2015. godine nastavlja da se koriste kao javna isprava. Podaci iz radne knjižice kao dokumenta mogu se i dalje u nekim slučajevima koristiti kao dokaz o osiguranju u prethodnom periodu za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih prava u skladu sa zakonom.

Ukidanje radnih knjižica nema nikakvih negativnih posledica, s obzirom da su u međuvremenu svi organi i organizacije uskladili svoje propise i da su prešli na elektronsku upravu.

Sistem elektronske baze podataka o osiguranju u Fondu penzijskogi invalalidskog osiguranja već funkcioniše, jer je poslodavac dužan da za zaposlenog s kojim zasniva ili prekida radni odnos, podnese Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M).U ovu prijavu poslodavac unosi podatke o početku obaveznog socijalnog osiguranja, promena u toku osiguranja i odjave sa osiguranja, tako da elektronska baza matične evidencije Fonda sadrži više podataka nego radna knjižica.

Poslodavac jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnosi neposredno preko Portala Centralnog Registra Obaveznog Socijalnog Osiguranja u elektronskom obliku ili sa dokazima o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa odlazi u Republičkom fondu obaveznog socijalnog osiguranja ili Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja gde će se izvršiti elektronsko evidentiranje prijave.

Ukoliko su zaposlenima potrebni dokazi o podacima iz osiguranja, mogu dobiti uverenje u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja o svim periodima zaposlenja, odnosno osiguranja. Podaci o osiguranju koji su registrovani u elektronskoj bazi podataka Fonda su u svakom momentu dostupni osiguranicima, a uz PIN kod mogu i elektronski da prate i proveravaju svoje podatke.

Izvor: Republički fond Pio

Comments are closed.