Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup je obaveza građana, Poreska uprava Republike Srbije poziva građane koji ostvaruju prihod od izdavanja nepokretnosti da, u skladu sa svojom građanskom dužnošću, podnesu poresku prijavu i da plate porez.
Građani koji poseduju nepokretnu imovinu a koju izdaju, dužni su da odmah posle sklapanja ugovora o zakupu Poreskoj upravi prijave da su počeli da ostvaruju prihode od izdavanja nepokretnosti. Poreska prijava PP OPO, podnosi se nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu odnosno podzakupu. Prijave se mogu preuzeti sa sajta Poreske uprave. Uz prijavu se prilaže i ugovor o zakupu.

Prijave se mogu podneti i elektronski, posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave, e-Porezi. Procedura podnošenja elektronske poreske prijave je izuzetno jednostavna i obveznici je mogu pogledati u video uputstvu za podnošenje poreske prijave za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik, posredstvom linkahttps://www.youtube.com/watch?v=7AAF2MOv8BI.
Poreska uprava izradila je i flajere kojima poziva građane koji ostvaruju prihode od izdavanja nekretnina da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave i plate porez na prihode od nepokretnosti.

image2

Jedna od aktivnosti u cilju otkrivanja izbegavanja plaćanja poreza jeste i Poreski alarm, putem kojeg može da se prijavi lice za koje se sumnja da ostvaruje a ne prijavljuje prihode po osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti. Prijava se vrši putem portala Poreske uprave Srbije Poreski alarm, na adresama: www.poreskialarm.rs i http://poreskialarm.gov.rs.
Ukoliko zakupodavac nije podneo poresku prijavu, a Poreska uprava ima saznanja da navedeno fizičko lice ostvaruje prihode po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup, sprovodi se postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti, poreskom obvezniku se nalaže da ih otkloni.
Poreska uprava preduzima značajne aktivnosti kako bi poreski obveznici koji žele da poštuju zakon to mogli jednostavno i lako da urade, kao i aktivnosti na obezbeđivanju izvršenja koja su usmerena na one koji uporno ne izvršavaju obaveze i ne poštuju propise.

Prijavite prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup!
Neprijavljivanje prihoda je poreski prekršaj!

Izvor: Poreska uprava Republike Srbije

Comments are closed.